05

گروه صنایع رانیز طی سالیان متمادی به تخصیص و فراهم‌آوری افزودنی‌ها و پیش‌سازهای موردنیاز در صنایع ساختمان، پتروشیمی، تصفیه‌آب و … مبادرت ورزیده است. عمده زمینه فعالیت‌های این گروه در زمینه‌ی تامین و نیازهای این صنایع مشتمل بر موارد زیر است:

  • سولفونات ملامین فرمالدهید

  • سدیم گلوکونات

  • ایزوبوتیلن

  • کربوکسی متیل سلولز

03
01
  • فنل سولفونیک اسید

  • اتوکسیلات نفتول سولفونیک اسید

  • سدیم استئارات

  • سیکلوهگزانون

  • اکتانول