01

نظر به اهمیت نفت و پتروشیمی در صنعت وبویژه وسعت این زمینه در کشور، گروه صنایع رانیز توجه و اهتمام ویژه ای در راستای فعالیت در زنجیره تامین این دو حیطه دارد.

علاوه بر تولیدات داخلی، رانیز در راستای تامین محصولات معتبر بین المللی مطابق استانداردهای صنعتی قعالیت مینماید. پاره ای از زمینه های فعالیت ها به شرح زیر است:

03
02
  • بازدارنده های خوردگی تاسیسات صنعت نفت

  • افزودنی های برش های تقطیر

  • سیالات انتقال حرارت (Heat Transfer Fluids, HTF)

  • تصفیه پساب صنعتی