آرماهیب

کاربردها

  • تصفیه آب
  • بازدارنه خوردگی

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Inhibitor Armohib 28 Armohib 31
Density 0.921 1.042
Pour Point (°F) Flash Point (°F) Cloud Point (°F)
Acid Pickling HCI & HCI / HF Mixtures Sulfuric
Sulfamic
Citric
Phosphoric

بسته بندی

محصولات مرتبط

فارسی