سولفونات نفتالین فرمالدهید

کاربردها

  • دیرگیری بتن و استحکام آن

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Property Unit Value
Specific Gravity gr / ml 0.6 – 0.75
Shelf Life Year 1
Solid Content W % 92 min
Sodium Sulfate W % 18 max
Chloride W % 99.39 %

بسته بندی

محصولات مرتبط

فارسی