فروکتوز مایع

کاربردها

  • تخمیری
  • نانوایی
  • شیرینی

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

مزه ظاهر سایر ساکارید دکستروز فروکتوز PH نوع
شیرین شفاف 8 50 42 3/3-5/4 42 فروکتوز
شیرین شفاف 5 40 55 3/3-5/4 55 فروکتوز
شیرین شفاف 5 5 90 3/3-5/4 90 فروکتوز

بسته بندی

بشکه‌های 50 کیلوگرمی

محصولات مرتبط

فارسی