نمک سدیم استئاریل

سدیم استئاریل لاکتیلات

Unknown
Unknown

کاربردها

  • افزودنی خوراکی

ویژگی‌های شیمیایی

Property Value
Density (kg / dm3) at 100 °C 1.063
Melting Point °C 49
Physical State Brittle Solid

بسته بندی

سدیم استئاریل فوماارت

Unknown
Unknown

کاربردها

  • افزودنی خوراکی

ویژگی‌های شیمیایی

Property Value
Density (kg / dm3) 0.3 – 0.5
Viscosity Index 55
LD 50 65 mg / kg / day
Pour Point (°C) -54

بسته بندی

محصولات مرتبط

فارسی