کاربردها

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Chemichal specification
max min test
99.0 – 100.5 % ASSAY (C6H8O6 )
+20.5 to+21.5 SPECIFIC ROTATION (C=10; WATER))
2 mg/kg LEAD (Pb)
0.1 % RESIDUE ON IGNITION
to pass test IDENTIFICATION

بسته بندی

محصولات مرتبط