شرکت صنایع رانیز بالغ بر 25 سال است که عضوی از زنجیره تامین و توزیع کالاهای متفاوتی مـواد اولیـه، شیمیایـی و تجهیـزات فنـی، عهـده دار نقشـی کوچـک در صنایع گوناگون می باشـد. همکـاری بلنـد مـدت بـا صنایـع تولیـدی کشـور بـه مـوازات همکـاری بـا شرکت هـای تولیـدی و معتبـر بین المللـی، فضایـی را فراهـم آورده تـا بتوانیـم بـا رعایـت استانـداردهـای فنـی و معتبـر در مسیـر تأمیـن تجهیـزات فنـی و مـواد اولیـه مـورد نیـاز صنایـع داخلـی، تکیـه گاهـی پایـدار و مطمئـن و در شرایـط مختلـف بـرای آنـان باشیـم و از ایـن بابـت بسیـار مفتخـریــم. کارشناسان مجموعه رانیز طی سال های فعالیت خود و با کسب تجارب ارزشمندی که به واسطه روبرو شدن با چالش های مختلف کسب کرده اند ، قادر هستند تا برای صادرات و توزیع کالا چه داخلی و چه در عرصه بین الملل ، هموار ترین راه ها را انتخاب نموده تا در پروژه ها درسریع ترین حالت ممکن به ثمر نشسته و بالاترین راندمان ممکن را داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و گرفتن مشاوره از کارشناسان شرکت صنایع رانیز از طریق فرم تماس با ما ، پیام خود را ارسال نمایید تا دراسرع وقت با شما تماس حاصل شود.