سولفونات ملامین فرمالدهید

کاربردها

  • دیرگیری بتن و استحکام آن

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Type Property Unit Value
SMF – 20 pH Unity 9 >
Viscosity Centipoise (CPs) 4 – 5.5
Specific Gravity gr / cm3 1.23 to 1.26
Solid Content Wt % 20 min
SMF – 40 pH 9 > 9 >
Viscosity Centipoise (CPs) 25 – 60
Specific Gravity gr / vm3 1.11 to 1.12
Solid Content Wt % 20 min

بسته بندی

محصولات مرتبط

فارسی