سیکلو هگزانون

کاربردها

  • سنتز چسب

ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی

Property Unit Value
Purity % 99.8
Color Apha 10 max
Water Content Wt % 0.1 max
Cyclohexanol Wt % 0.1 max
Phenol ppm 10 max

بسته بندی

محصولات مرتبط

فارسی